Sezónní práce jsou v plném proudu, proto objednávky vyřizujeme pouze od pondělí do středy. V případě, že na objednávku pospícháte z důvodu odjezdu na dovolenou, a nebo v opačném případě ji potřebujete vyřídit v pozdějším termínu, prosím informujte nás o tom na našem e-mailu obchod@lukon-glads.cz. Pokud jste tak neuvedli v poznámce u vaši objednávky.

Obchodní podmínky

upravující ve smyslu § 1751 a souvisejících práva a povinnosti smluvních stran vzniklá při uzavírání smluv mezi podnikatelem a spotřebitelem distančním způsobem

 

Podnikatel: Obchodní společnost Lukon Glads s.r.o., IČ 05901863, DIČ CZ05901863, se sídlem Rašínova 860 289 12 Sadská, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 272144, dále označován též pouze jako „podnikatel“ nebo „prodávající“

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují uzavírání kupních smluv mezi smluvními stranami, kterými jsou na straně prodávajícího podnikatel, a na straně kupujícího spotřebitel, jestliže je kupní smlouva mezi podnikatelem a spotřebitelem uzavřena distančním způsobem prostřednictvím

  1. elektronického formuláře přístupného na internetové adrese www.lukon-glads.cz prostřednictvím rozhraní této webové stránky
  2. písemné objednávky kupujícího zaslané na adresu podnikatele
  3. objednávky odeslané prostřednictvím elektronické pošty na adresy jaroslav.konicek@lukon-glads.cz, sarka.konickova@lukon-glads.cz, objednavky@lukon-glads.cz nebo obchod@lukon-glads.cz
  4. objednávky učiněné kupujícím na telefonním čísle podnikatele +420 325 561 710.

1.2. Spotřebitelem se rozumí osoba, která uzavře kupní smlouvu s podnikatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého povolání. Spotřebitel je dále v těchto obchodních podmínkách označován také jako „kupující“.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od podnikatele, je sama podnikatelem, přičemž plnění z kupní smlouvy využije pro svoji podnikatelskou činnosti nebo v souvislosti s ní.

1.4. Ujednání odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek se uzavřením kupní smlouvy stanou její nedílnou součástí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Obsah těchto obchodních podmínek může podnikatel měnit či doplňovat. Dojde-li ke změně obchodních podmínek takovým způsobem, že se změní práva a povinnosti podnikatele a spotřebitele z již uzavřené kupní smlouvy, je spotřebitel oprávněn kupní smlouvu vypovědět ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy mu byla změna obchodních podmínek oznámena. Podnikatel změnu obchodních podmínek sdělí spotřebiteli, který ještě může uplatňovat práva či povinnosti z uzavřené kupní smlouvy, pokud se jej taková změna může dotknout, elektronicky na emailovou adresu, kterou spotřebitel udal při provedené objednávce. Změnou obchodních podmínek nemohou být dotčena práva či povinnosti spotřebitele, které měly být splněny ještě před změnou obchodních podmínek.

2. Informační povinnost podnikatele

2.1 Údaje o podnikateli jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek a dále na internetové adrese www.lukon-glads.cz. včetně kontaktních údajů.

2.2 Zboží, které se může stát předmětem kupní smlouvy, včetně jeho hlavních vlastností je označeno a popsáno v on-line katalogu na internetové adrese www.lukon-glads.cz.

2.3 Cena za zboží je uvedena v on-line katalogu na internetové adrese www.lukon-glads.cz, nebo u každého jednotlivého druhu zboží v elektronickém obchodě, přičemž tato cena je vztažena vždy k jednotkovému množství zboží. Cena je uváděna jako cena konečná zahrnující daň z přidané hodnoty.

2.4 Způsob platby za zboží je uveden v článku 5 těchto obchodních podmínek a způsob dodání zboží je uveden v článku 7 těchto obchodních podmínek.

2.5 Náklady na dodání zboží jsou sjednány vždy přímo v kupní smlouvě, pokud je nelze stanovit předem. V takovém případě mohou být náklady účtovány dodatečně v částkách v místě a čase obvyklých.

2.6 Práva spotřebitele z vad zboží jsou obsažena v článku 6 a 8 těchto obchodních podmínek. Tamtéž jsou upravena práva ze záruky a podmínky uplatnění jejich práv.

2.7 Náklady na prostředky komunikace na dálku podnikatel v případě objednávky prostřednictvím elektronického formuláře a v případě elektronické komunikace neúčtuje. Náklady na prostředky komunikace na dálku v případě písemné komunikace obnášejí ze strany spotřebitele náklady na využití poštovních služeb jejich provozovatele. Náklady na prostředky komunikace na dálku prostřednictvím telefonního spojení obnášejí ze strany spotřebitele náklady na využití služeb jeho poskytovatele služeb elektronických komunikací a náklady ze strany podnikatele podnikatel neúčtuje.

2.8 Zálohovou platbu za zboží může podnikatel požadovat v případě, že celková hodnota objednávky přesáhne částku ve výši 5000,- Kč, a to až do výše 50 % hodnoty objednávky.

2.9. Podmínky pro odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v bodu 5 těchto obchodních podmínek. Odstoupí-li od smlouvy spotřebitel, ponese náklady spojené s vrácením zboží on. Poučení o právu odstoupit od smlouvy a povinnosti podnikatele a spotřebitele z toho plynoucí jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách a dále v samostatné příloze k těmto obchodním podmínkám nazvané „Poučení o právu odstoupit od smlouvy“. Pro odstoupení od smlouvy je možno použít vzorový formulář, který je součástí Poučení o právu odstoupit od smlouvy.

3. Uživatelský účet

3.1. Zřízení uživatelského účtu je podmínkou pro možnost uzavírat kupní smlouvy, neumožní-li podnikatel uzavírání kupních smluv spotřebiteli bez zřízení uživatelského účtu.

3.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou podnikatelem považovány za správné.

3.4. Podnikatel může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá.

3.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení podnikatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.7. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. Postup před uzavřením kupní smlouvy a uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a podnikatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží za podmínek uvedených v tomto webovém rozhraní. Ustanovení čl. 4.2 tím není dotčeno.

4.2.. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost podnikatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5. Před odesláním objednávky podnikateli je kupující oprávněn zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující podnikateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou podnikatelem považovány za správné. Podnikatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6. Podnikatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Nebude-li objednávka takto potvrzena, není podnikatel povinen odeslat zboží kupujícímu.

4.7. Kupní smlouva mezi podnikatelem a kupujícím vzniká doručením zboží kupujícímu v souladu s jím zvoleným způsobem dopravy zboží.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit podnikateli následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně podnikatele na adrese Lukon Glads s.r.o., Na Brůdku 75, 289 22 Lysá nad Labem - Litol
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce při převzetí zboží kupujícím
  • pokud kupující zvolí dopravu prostřednictvím společnosti GLS, lze realizovat platbu také převodem prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo bezhotovostním platebním příkazem. Po obdržení objednávky a jejím vyexpedování zašle prodávající kupujícímu číslo účtu a variabilní symbol. Zboží kupující zaplatí předem na bankovní účet prodávajícího. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží ihned odesláno.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit podnikateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Podnikatel nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté podnikatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví podnikatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví podnikatel kupujícímu po uhrazení ceny zboží ale pouze na výslovné vyžádání kupujícího a tuto následně zašle na adresu kupujícího nebo jí dodá v papírové podobě s dodávaným zbožím. Jako daňový doklad slouží objednávkový list, který nese veškeré náležitosti.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být podnikateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující učinit osobně, písemně na adresu Lukon Glads s.r.o., Rašínova 860, Sadská 289 12 nebo e-mailem na adresu elektronické pošty podnikatele jaroslav.konicek@lukon-glads.cz a sarka.konickova@lukon-glads.cz.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být podnikateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží podnikateli.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek nebo z jiných zákonných důvodů vrátí podnikatel peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je podnikatel od kupujícího přijal. V případě hotovostní úhrady kupní ceny vrátí podnikatel peněžní částku kupujícímu v hotovosti, ledaže kupující požádá o vrácení kupní ceny na svůj bankovní účet, který podnikateli sdělí. V hotovosti vrátí podnikatel kupujícímu peněžní částku výlučně v provozovně podnikatele na adrese Lukon Glads s.r.o., Na Brůdku 75, 289 22 Lysá nad Labem – Litol. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je podnikatel oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. Způsob dopravy zboží si kupující volí při objednávce zboží a to pouze z předem definovaných možností.

7.2. Je-li podnikatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a to v době určené či předpokládané ze strany dopravce.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky podnikatele, jsou-li podnikatelem vydány, a pokud s nimi byl kupující předem seznámen.

7.6. Kupující se zavazuje převzít si zboží ode dne vyrozumění ze strany prodejce, výdejního místa nebodopravce, že je možné si zboží vyzvednout a to do 4 dnů. V případě, že lhůta vyzvednutí, nebude ze strany kupujícího dodržena a na základě této prodlevy dojde k poškození zboží, například působením nepříznivých klimatických jevů, nenese prodejce za tuto škodu odpovědnost a nelze tak uznat nárok kupujícího z vadného plnění.

7.7. V případě, že kupující v dohodnutém termínu nepřevezme zboží, má prodávající nárok na úhradu všech vzniklých nákladů týkajících se této zmařené objednávky a kupující je povinen tyto náklady uhradit. Za dohodnutý termín se považuje den prvního pokusu o doručení zboží zvýšený o 4 dny.Nepřevezme-li kupující zboží do 4 dnů ode dne, kdy se jej přepravní služba poprvé pokusila doručit, je prodávající oprávněn nechat zaslat zboží zpět na svou doručovací adresu. Prodávající má nárok na uhrazení prokazatelných nákladů, které mu tímto jednáním vznikly, zejména může požadovat cenu dopravy tam i zpět, balné a další prokazatelné náklady.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Podnikatel odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména podnikatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které podnikatel nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití podnikatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

8.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u podnikatele na adrese Lukon Glads s.r.o., Rašínova 860, Sadská 289 12. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy podnikatel obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností podnikatele za vady může upravit reklamační řád podnikatele.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Podnikatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje podnikatel prostřednictvím elektronické adresy jaroslav.konicek@lukon-glads.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle podnikatel na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Podnikatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Pokud nedojde při řešení sporů z uzavřené kupní smlouvy k dohodě mezi podnikatelem a kupujícím, je kupující oprávněn obrátit se za účelem mimosoudního vyřešení sporu z kupní smlouvy uzavřené s podnikatelem na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, Praha 2. Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20n a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Veškeré informace o mimosoudním řešení sporů jsou dostupné na internetové adrese www.adr.coi.cz. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line je spotřebitel oprávněn využít on-line platformu pro řešení sporu, která je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, jméno firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů podnikatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů podnikatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat podnikatele o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může podnikatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje podnikatelem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že podnikatel nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat podnikatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby podnikatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu podnikatel povinen tuto informaci předat. Podnikatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Zasílání obchodních sdělení

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem podnikatele na elektronickou či jinou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení podnikatelem na elektronickou či jinou adresu kupujícího.

12. Doručování

12.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována podnikatelem v elektronické či papírové podobě a není přístupná.

13.3. Kontaktní údaje podnikatele: adresa pro doručování Lukon Glads, s. r. o. se sídlem Rašínova 860, Sadská 289 12, Tel: +420 325 561 710.

 

 

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                  [BUDE DOPLNĚNO].

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:                  [BUDE DOPLNĚNO].

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Lukon Glads s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: